เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนัทยา  มิ่งมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางเสาวลักษณ์  พวงมณี
นางสาวน้ำผึ้ง  โยธาราช
นายนาวิน  บัวเกิด
นายมณฑล  พลคิด
ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนันทวัน  สิงห์ขรณ์ นางสาวศิรินดา ชนะกุล
นางสาวลัดดา บุญเรือง นางสาวสำอางค์  อรรถมงคล
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก แม่ครัว